Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning inom energieffektivisering för industri, företag och privatpersoner.


Våra specialister har bred kompetens och decenier av erfarenhet inom drift, underhåll och strategi.


Vi utvecklas tillsammans med våra kunder för att tillgodose just deras individuella behov.

Rådgivning inom Energieffektivisering


Vi ser till helheten!

Hos H Nordic arbetar specialister med erfarenhet inom exempelvis teknisk projektledning, utredning, upphandlingsstöd, installationsprojekt, strategiskt beställarestöd, belysning och ROI. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar alltid hänsyn till kundens enskilda behov.


Nedan finns ett urval av våra tjänster och vi berättar gärna mer om hur vi arbetar. Boka enkostnadsfri konsultation idag och Se Skillnaden tillsammans med oss!

Energiprojekt 

Projektledning 

 • Leda projekt från start till mål under ombyggnation eller nybyggnation

Utredning 

 • Ingående utredning med teknikförslag innan utbyte av teknisk utrustning eller inför installation av ny teknink i fastgiheter

Installationsprojekt

 • Leda installationsprojekt eller vara beställarestöd vid installationsprojekt 
 • Inventering
 • Enkla förslag på optimering av fastigheters tekniska anläggningar
 • Kostnadsförslag 
 • Projektledning vid utföranden 

Projektledning


Se skillnaden

Teknisk Projektledning & Strategiskt Beställarestöd


Se skillnaden

Vad vi gör

 • Beställarestöd vid teknikprojekt eller ombyggnationer. 
 • Hjälper våra kunder att välja rätt utrustning för rätt ändamål.
 • Lämnar förslag på optimering av teknisk utrustning.

Varför oss? 

 • Vi är spindeln i nätet med decenier av erfarenhet inom drift, underhåll och optimering.  
 • Vi vågar att utmana för att våra kunder ska nå sin fulla potential. 

Ett urval av våra tidigare projekt

Energiprojekt  


Optimerad ventilation, belysning, fönster och värmesystem i terminalbyggand för att reducera energianvändningen med över 100 000 kr per år.  

Miljöbyggnad, Certifiering


Tog fram underlag och data för certifiering av byggnad från 1982, Greenbuilding, miljöbyggand och Miljöbyggnad i drift.


Projektering & Nybyggnad


En grupp på tre personer som projektledare och site managers under nybyggnation av två topp moderna PSV (Platform Supply Vessel).

Utemiljö


Framtagning av regnvattenhanteringsplan och genomförande av projekt för att minimera belastning på ytor kring byggnaden och rörsystemet i stan.

Byte av VA under E65


Akut byte av avloppsrör under E65 efter två slukhål. Gemensamt arbete med kommunal avdelning för att få till uppgradering av vattenrör och lägga ner fiber i marken.

Värme och energiprojekt


Projektledning vid fel på värme och elförbrukning i industribyggnad. Utredning, åtgärdsförslag och genomförande projektledning.


Projektering & Nybyggnad


Projektchef på beställarsidan under projektering och nybyggnation av
11 000m2 stor logistikanläggning samt en markyta på ca 90 000 m2, stora delar i betongsten.

Teknisk problemlösare


Fel på rampkonstruktion i hamnanläggning, ålades att ta fram åtgärdsplan och leda projektet under åtgärd. Kommunikation mellan kund och ägare

Ventilation & UC


Utbyte av äldre ventilationsanläggning, optimering mellan hyresgästlokaler och samkörning av fler aggregat för energioptimering. Utbyte av äldre värmeväxlare i UC för bättre ekonomi i hela anläggningen.

Projektering & Nybyggnad


Projektchef på beställarsidan under nybyggnad av teknikintensiv
produktionshall på ca 2 000 m2.

Förstärkning av kajkonstruktion


Projektledare vid förstärkning av totalt 193 betongpålar under kajkonstruktion för industrihamn.

Due Diligence


Beställarestöd vid due diligence. Assisterade säljare vid försäljning av 5 fastigheter till ett värde av 128 mnkr.


Drift & Underhållsstrategi


Se skillnaden

7-årig Asfalteringsplan

 • Framtagning av underhållsplan i sektioner för asfaltering av stora ytor. 

Belysning & ROI

 • Underlag och förslag på investeringsstege inför belysningsbyte i byggnader och högmaster i hamnområden. 

Upphandlingsstöd 

 • Stöd vid upphandlingar enlig LUF/LOU. 
 • Ta fram tekniskbeskrivning och sakgranska. 

Underhållsplan för Fastigheter

 • Underhållsplaner för fastighet inklusive tekniska anläggningar.

Resevkraft

 • Förslag på komplett resevkraftsinkopping till byggnader och teknikutrustning. Även kostnadsuppskattning. 

Strategi 

 • Ta fram förslag samt kostnadbedömning och stege på vad som ökar fastighetsvärdet under 5 och 10 år.
 • Presentera förslag för Ledningsgrupp och Styrelse. 


Konsten; Strategisk underhåll
           Köp utbildningen här.
           OBS: Utbildningen är på Engelska

Facility Management: Operation, Maintenance& Services Click on the picture to buy this book. 


               What you'll learn

 • Explore cutting-edge techniques and technologies used in contemporary facility management to stay ahead in the industry.
 • Learn how to integrate eco-friendly practices and sustainability principles into facility management for a greener, more sustainable future.
 • Stay ahead of equipment failures by understanding predictive maintenance techniques and minimizing downtime.
 • Understand the importance of customer satisfaction and experience in facility management and how it impacts overall success.
 • Explore international facility management standards and practices, gaining a global perspective on the industry.
 • Enhance communication, leadership, and problem-solving skills crucial for effective facility management operations.
 • Gain insights into budgeting, cost control, and financial planning specific to facility management.
 • Explore diverse career opportunities within the field and develop a roadmap for professional growth.

New maintenance book comming soon 

Secrets of Building a Maintenance Program


Click on the picture to buy this book.


             

                What you'll learn

 • World class maintenance perception and definition
 • Steps to build a Maintenance Program
 • Secrets overlooked in the Maintenance Management
 • Importance of Maintenance for the stability and continuity of work place
 • Components of a successful Maintenance Program
 • Discovering the weaknesses and strengths in any existing Maintenace Program
 • Setting up maintenance KPI's
 • A quick complete reference to RCM, Reliability-Centered Maintenance
 • A Guide to build the Maintenance Strategyunsplash