Sjöfartsindustri, LED-belysning & the Blue Economy

Sjöfartsindustrin är en viktig del av vår nuvarande och framtida ekonomi. Genom att exempelvis se till att varor, material och produkter når sin destination säkerställer sjöfartsindustrin att den internationella handeln kan blomstra. Arbetsmöjligheterna inom sjöfartsindustrin skapar även ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

Havet i sig är den mest centrala komponenten inom sjöfartsindustrin och därför är det viktigt att arbeta på ett sådant sätt att dess resurser tas väl omhand. Innovation, hållbara lösningar och samarbete mellan olika aktörer kommer att vara essentiellt för att på ett hållbart sätt driva industrin framåt. 

Allt detta faller inom ramen för vad som numera kallas “the Blue Economy”. 

Så Här Enkelt Kan Du Delta 

“Restriction of the use of Certain Hazardous Substances” eller RoHS som det också kallas är ett direktiv framtaget för att begränsa användningen av bland annat vissa tungmetaller i elektriska och elektroniska produkter. RoHS 2 ersatte RoHS 2013 och har sedan dess fortsatt att se till att riskerna för människors hälsa och för miljön minskar genom att begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 

Genom att byta till en mer hållbar ljuskälla och samtidigt plocka bort kvicksilver i från gamla ljuskällor  är det alltså möjligt att med relativt små medel ta ett stort steg i riktning mot att delta i the Blue Economy. 

Vi Hjälper Dig!

Våra uträkningar tittar på den möjliga besparingen i att byta ut befintlig äldre belysning ombord på ett fartyg för att reducera kostnader och samtidigt ha en positiv inverkan på miljön. LED-belysning är då ett kostnadseffektivt alternativ som i linje med Blue Economy kommer att förbättra arbetsmiljön men även se till att havens ekosystem bevaras i takt med att ni uppfyller era interna mål. 

Kontakta oss för att hitta nästa generations belysning och se skillnaden.

FACEBOOK

+